Naše škola se představuje

Bude aktualizováno pro školní rok 2017/2018

 

Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace je zařazena do sítě škol ze dne 14.3.1996, č. j. 1204/63, identifikační číslo školy (IZO) 600114228. Zřizovatelem školy je Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín. Naše škola poskytuje základní vzdělání, vyučování probíhá podle platných učebních dokumentů, schválených MŠMT ČR. Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání "Devítka pro život".

 

Od třetího ročníku vyučujeme anglický jazyk, od 7. ročníku i německý jazyk. Žáci 1. stupně absolvují ve 2.3. ročníku výuku plavání, žáci 2. stupně se mohou od 7. ročníku zúčastnit lyžařského výcvikového kurzu, od 2. ročníku pořádáme školy v přírodě. V průběhu školního roku uskutečňujeme celoškolní a ročníkové projektové vyučování.

 

Součástí naší pedagogické činnosti je také výuka žáků se zdravotním postižením, jejich zařazení umožňuje bezbariérové vybavení školy. Škola má devět ročníků (18 tříd). První stupeň tvoří první až pátý ročník, druhý stupeň šestý až devátý ročník. Školní družina se nachází v dětském pavilonu Kolektivního domu Zlín. Školská rada celkem 6 členů (2 členové zastupují zřizovatele, 2 rodiče žáků a 2 pedagogický sbor). Při škole pracuje Spolek rodičů při 9. ZŠ Zlín. Rodičovskou veřejnost zastupuje v nejvyšším orgánu "Radě rodičů" zástupce každé třídy. Tento spolek významně pomáhá zkvalitnit vybavení školy. Stravování žáků probíhá ve školní jídelně Hradská 5189, 760 01 Zlín. Školní jídelna je od 1.1.2012 součástí školy, ve školním roce 2015/2016 se zapojila do projektu Zdravá školní jídelna.

 

Škola je zapojena do projektu pro žáky 1. stupně Ovoce do škol a do projektu Školní mléko. V rámci projektu "EU peníze školám" jsme vybudovali moderní počítačovou učebnu a vybavili některé učebny interaktivními tabulemi. Pro výuku používáme také druhou počítačovou učebnu a učebny s dataprojektory. Vybavení školy se snažíme dále vylepšovat ve spolupráci se zřizovatelem školy.

 
Zájmové kroužky ve školním roce 2014/2015:

1.stupeň -  

Tvořínek, Keramika, Hrátky s flétnou, Vaření, Florbalový kroužek, Taneční kroužek
   

2.stupeň -  

Výroba šperků, Pěvecký kroužek, Zájmová výtvarná výchova, Florbalový kroužek,
  Taneční kroužek
 

Škola spolupracuje s organizacemi, zaměřenými na volnočasové aktivity dětí, v průběhu školního roku se žáky navštěvujeme různé kulturní akce např. v Městském divadle, Kongresovém centru, Malé scéně. Spolupracujeme také s Muzeem JV Moravy a Krajskou knihovnou Františka Bartoše.

 

Vedení školy